دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ , ۱۱:۱۳:۳۲ به وقت تهران
 
اطلاعیه
برای سازمان فدائیان (اقلیت): آزادی بیدرنگ و تضمین شغلی کارگران مس خاتون آباد، تلاش کنیم!
چهارشنبه, ۱۴ام بهمن, ۱۳۹۴

یک هفته پس ازدستگیری ۲۸ کارگر مبارزمجتمع مس خاتون آباد، و به‏رغم پی‏گیری خانواده آن ها، هنوز این کارگران دربازداشتگاه رژیم ستمگر حاکم اسیرند.

بدنبال تجمعات اعتراضیِ مکررومستمر کارگران دربرابر فرمانداری ومقابل دفترمجتمع مس خاتون آباد واقع درشهربابک و بی توجهی به خواست کارگران، روز سه شنبه ششم بهمن، کارگران همراه با خانواده های خود دربرابر درب ورودی مجتمع مس خاتون آباد دست به تجمع زدند. بایورش وحشیانه نیروهای گارد ویژه، بیست و هشت تن ازکارگران بازداشت وبه زندان شهربابک منتقل شدند.

این کارگران جزء حدود سیصد کارگری هستند که قریب به چهارسال درپروژه احداث پالایشگاه مس خاتون آباد، با دستمزد های بسیار ناچیز و شرایط دشوار، وبه این امید که به استخدام مجتمع مس خاتون آباد درآیند، مشغول بکار بوده اند. اما با اتمام پروژه احداث وآغاز راه اندازی پالایشگاه، این کارگران اخراج شده اند.دراعتراض به این تصمیم، کارگران ازچندماه پیش و درچند نوبت دست به اعتراض زده اند. دراثر مبارزات مستمر کارگران و خانواده آن ها و طی یک آزمون استخدامی، فقط نیمی ازکارگران برای ادامه کار دراین مجتمع پذیرفته شده و مابقی ازکار اخراج شده اند. این درحالی‏ست که بنا به گفته وکیل کارگران، حتا طبق مصوبه ” شورای تأمین شهربابک”، مجتمع مس خاتون آباد حق اخراج کارگران به بهانه “آزمون استخدامی” را نداشته است.

سازمان فدائیان(اقلیت) اخراج و بازداشت کارگران مجتمع مس خاتون آباد را قویاً محکوم می‏کند.

همه‏ی کارگرانی که درپروژه احداث پالایشگاه مجتمع مس خاتون آباد مشارکت داشته اند، باید به استخدام این مجتمع درآیند و ازضمانت شغلی برخوردارباشند.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت ازمبارزات و مطالبات کارگران مجتمع مس خاتون آباد، خواستار آزادی بیدرنگ کارگران بازداشت شده است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۳ بهمن ۱۳۹۴

کار – نان – آزادی – حکومت شورای

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se