دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ , ۲۰:۱۸:۵۵ به وقت تهران
 
مقالات / نسان نودينيان
مضحکه انتخابات و فاکتهای نخ نمای اصلاح طلبان کُرد
چهارشنبه, ۳۰ام دی, ۱۳۹۴

مضحکه انتخابات مجلس تحرک تعدادی از “فعالین” اصلاح طلبان کرد و طرفداران جبهه سبز جناح خودی دوخردادی ها را بیشتر کرده است. مضحکه انتخابات مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری در فضای سیاسی در ایران پدیده تازه ای نیست. در بیش از سه دهه گذشته مردم در ایران چگونگی برخورد و بدرقه کردن رژه ساختارسازی جنایتکاران مجلس نشین را تجربه کرده اند. مردم نیازی به آگاهی سیاسی و شناخت ماهیت مشتی مزدور آخوند وملا و ملیون بوروکرات و سرمایه داران را ندارند. جامعه و مردم با اعتراضات و نارضایتی های هر روزه علیه اینها صف آرایی خود را در اشکال علنی ابراز کرده اند. تنفر از یک درصدی های مجلس نشین و هیئت حاکمه و دولت چیزی نیست که دیده نشود. انزجار از اینها پدیده ای عمومی است. مردم و جامعه میدانند اگر دست اینها از اقتصاد و زندان و دادگاه، دستگیری و اعدام کوتاه شود، یک روزه بساط حاکمیت سیاه و کثیفشان را زیر و رو میکنند.
اما در شهرهای کردستان تحرک جدید “فعالین” اصلاح طلبان کُرد را نباید بی جواب گذاشت.
اخیرا در یکی از سایت ها (سایت کُردپا، آژانس خبر رسانی کردستان) از مختار زارعی از اصلاح طلبان کرد نوشته ای با تیتر «در جواب تحریمی ها» منتشر شده. کد و فاکتهای اصلاح طلب جوان را ما در ادبیات دوخردادی ها و جنبش موسوم به سبزها بارها دیده ایم. رابطه “حق” و “تکلیف”، “هست” و “باید”، “انتخابات غیرآزاد و غیردمکراتیک” و ” شرط مشارکت آزاد و دمکراتیک”. اینها و انبانی از این نوع فاکتها نخ نما هستند. این فاکتها بر اثر کهنه گی و فرسودگی زوار در رفته شده اند. جدال هر روزه مردم و جامعه با نظام جمهوری اسلامی برای آزادی بیان و تشکل موضوعیت سیاسی ـ اجتماعی فاکتهای اینها را رسوا و بی مایه کرده است. جامعه و مردم کاربرد این نوع فاکتهای فرسوده را بخوبی میدانند. اصلاح طلبان کرد و در راس آنها جبهه متحد کرد جریانی رسوا و بی مایه در شهرهای کردستان هستند. کارنامه اینها با هر تحرک و با برپایی هر مضحکه ای سیاه تر شده است. موضع سیاسی اصلاح طلبان کرد در کردستان کُرنش و دریوزگی برای نظام جمهوری اسلامی است. اصلاح طلبان کرد بخشی از ستون نظام جمهوری اسلامی هستند. اینها برای انتخاب شدن «حسن روحانی» بیانیه دادند. امنیتی ترین فردـ حسن روحانی ـ در نظام جنایتکار اسلامی را به عرش اعلا بردند. از او فرشته تجات ساختند. دروغ گفتند. و به گردن جنایتکاری امثال روحانی مدال “دمکراسی” خواه آویزان کردند و اعلام کردند؛« اکنون نیز آقای دکتر حسن روحانی کف مطالبات قانونی همه مردم ، بویژه مناطق محروم و از جمله اقوام و مذاهب مختلف ایران، که در قانون اساسی تصریح شده اند را تائید نموده و در بیانیه و مناظرات خود ، اجرای آنها را تعهد و تضمین کرده اند . احساس ما در شرایط کنونی به عنوان ملت و مردمانی دارای اراده و آگاهی به حقوق و مطالبات خود ، این است که در جهت حرکت گام به گام به سوی دمکراسی ، از کاندیداهائی که بخشی از مطالبات مردم ما را تائیید کرده اند ، پشتیبانی کرده» و در شرایط کنونی که بازار مضحکه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی داغ شده دست به دامن فاکتهای نخ نمایی شده اند به این منظور بتوانند تعدادی از طیف جبهه متحد کرد و “شخصیت” های “فهیم” اسلامی را روانه مجلس کنند.
پرداختن به نتیجه گیری مختار زارعی برای ما کافی است تا دریوزگی و توسل به فاکتهای نخ نما شده اینها را برملا کنیم. . مختار زارعی نوشته؛(( تیجە؛ شرکت در انتخابات را نباید مشروط بە آزاد و دمکراتیک بودن آن نمود بلکە باید با مشارکت فعال، انتخابات را گام بە گام بە وضعیت استاندارد نزدیکتر نمود. با تشکیل احزاب و کلوپ‌های دمکراسی‌خواه، با طرح مطالبات دمکراتیک، با تلاش برای ورود نیروهای دمکراسی‌خواه و نهایتا با قانونی نمودن خواست‌های دمکراتیک. فرض کنید در ایران بخش‌هایی از قدرت کمترین میل و رغبتی بە واگذاری و انتقال قدرت نداشتە باشند، عدم مشارکت در انتخابات، کاملا بە نفع آنهاست. هیچ حاکمی با قهر من نوعی، خجالت زدە نمی‌شود و از کرسی قدرت پایین نمی‌آید بلکە با سماجت من است کە قدمی عقب مینشیند. گام بە گام تا دموکراسی)).
کدام اتنخابات در کشورهای استبدادی و در ایران تحت حاکمیت استبداد سیاسی ـ اسلامی در فاصله کمی با انتخابات آزاد و دمکراتیک را ما شاهد بوده ایم. در سی سال گذشته آنچه به مردم در ایران بزور اسلحه و فضای امنیتی و پلیسی تحمیل شده شوهای مضحکه ای است که آنرا “انتخابات” نام گذاری کرده اند. دانش سیاسی و درک عمیق سیاسی بالایی برای شناخت ماهیت مضحکه انتخابات تحت حاکمیت نظام حمهوری اسلامی لازم نیست، تا ماهیت تماما ارتجاعی قانون اساسی ناظر بر سیاست و قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی را شناخت. در نظامی که اعدام برای سرکوب و ارعاب حاکم است، در نظامیکه آپارتاید جنسیتی در زندگی زنان نهادینه است، در نظامیکه براصول و قوانین فقیه حاکم است، فاصله ای بین آزادی دمکراتیک و دخالت فعال برای استاندار کردن آن موجود نیست. انتخابات در جمهوری اسلامی جنگ باندهای دزد و جنایتکار جمهوری اسلامی بر سر قدرت است. از قضا اصلاح طلبان کرد در این جنگ دون پایه تحویل گرفته شده اند. اینها در جنگ قدرت جناحها در پست ترین موقعیت قرار دارند.
تلاش های آقای مختار زارعی برای گرم کردن بازار مضحکه انتخابات بیهوده است. اصلاح طلبان کرد جبهه دون پایه ای هستند که بارها در درگاه کثیف ترین و جنایتکارترین نظام استبدادی خواهان “مشارکت” و “کفتگو” شده اند. نوکری و کرنش اصلاح طلبان کرد و جبهه متحد کرد برای جمهوری اسلامی تازه نیست. اینها نوکر و ستونی از مزدورانی را تشکیل میدهند که در طول سه دهه گذشته علیه مبارزات و خواستهای آزادیخواهانه و رادیکال مردم در کردستان ایستاده اند. بارها رسوا و منزوی شده اند و به همان اندازه مورد تمسخر و تحقیر از طرف ارگانهای نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته اند.
کمپین “دخالت” فعال و “استاندارد” کردن شرایط انتخابات دمکراتیک ادامه گفتمان “مشارکت” و “تفاهم” است.
جواب مردم در کردستان به مضحکه انتخابات رژیم اسلامی، نه است. صف ما مردم ، صف نه به مضحکه انتخابات رژیم اسلامی و سرنگونی کل این رژیم با همه دم و دستگاهش است. صف ما مردم، صف انقلاب برای رهایی از جهنم رژیم اسلامی و ساختن جامعه ای آزاد و برابر است.
نسان نودینیان

٢٩ دی ٩۴
٢٠ ژانویه ٢٠١۶

ایسکرا ۸۱۵

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se