دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ , ۲۰:۱۹:۴۸ به وقت تهران
 
حسن رحمان پناه / مقالات
اردوغان و رۆیای هیتلر شدن؟
شنبه, ۱۲ام دی, ۱۳۹۴

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیە، پدرخواندە داعش ،قاتل نیروهای چپ و سوسیالیست بویژه از تظاهرات ” پارک کزی” تا انفجارهای “سوورچ” و دو انفجار انکارا در نوامبر ٢٠١۵ ، سرکوبگر بی رحم مردم ستمدیدە کردستان ، طراح ترورهای سیاسی و هدفمند، عاشق و شیفتە قدرت، سرمست بوی نفت و تکیەگاه بنیادگرای سلفی _سنی ،در آخرین دیدار خود با خبرنگاران در آغاز سال ٢٠١۶ میلادی ،چهرە واقعی خود را نشان داد و حاکم و حکومت مورد نظر خود را راست و پوست کندە برای همگان تشریح نمود ، “هیتلر”.
به گزارش خبرگزاری “رویتز” رجب طیب اردوغان، روز جمعە بعد از بازگشت از سفر عربستان در سخنانی در حضور خبرنگاران از نظام حکومتی ایدەال خود سخن گفت. نامبردە کە مدتها است در فکر تغییر قانون اساسی ترکیە می باشد کە به وی و حزب مطبوعش (حزب عدالت و توسعە) اک پارتی، اجازە دهد ” در یک نظام واحد (مانند ترکیه)، یک نظام ریاست جمهوری می تواند به طور کامل عمل کند”. اردوغان در ادامه میگوید” نمونه هایی از این دست در جهان و تاریخ وجود دارد. شما می توانید این مساله را در آلمان هیتلر مشاهده کنید” .

اردوغان کاملآ راست میگوید، نمونه حکومت دلخواه ایشان حکومت نازیها در آلمان است . نازیها به رهبری “هیتلر” قهرمان مورد نظر اردوغان، برای تثبیت خود ،ابتدا از کشتار کمونیست ها ، سرکوب جنبش قدرتمند کارگری، سرکوب زنان ، بستن مطبوعات و نشریات چپ و مستقل شروع کردند و در ادامه کورەهای آدم سوزی علیە یهودیان راه انداختند و “هولوکاست” را آفریدند. هیتلر و نازیهای با فرمان یورش به لهستان و سپس دیگر کشورهای اروپایی ، جنگ جهانی دوم را بر جامعە بشری تحمیل نمودند کە طبق برآوردها بیش از صد میلیون انسان جنگیدند و حدود ٧٠ میلیون انسان جانباختند. اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر در این جنگ ضدانسانی به مخروبه تبدیل شدند. آنچه بیان شد تنها گوشە کوچکی از کارنامه ننگین “آدولف هیتلر” قهرمان مورد نظر “سلطان اردوغان” است . هیتلر با کسب قدرت و سپس توسعە و رسیدن به رویاهایش از هیچ جنایت و وحشیگری خودداری نکرد.
اردوغان قدم در مسیر هیتلر گذاشتە ، اما نه شرایط داخلی ترکیە و نه موقعیت منطقەای آن و نه اوضاع جهانی ، امکان تحقق چنین رۆیایی را به این دیکتاتور سبک مغز نمی دهد. جنایات یک سال اخیر اردوغان و اک پارتی در داخل ترکیە، حمایت بیدریغش از گروەهای بنیادگرایی اسلامی در منطقە کە بخشی از سیستم فاشیستی _مذهبی هستند، سرکوب و قتل عام بیرحمانه مردم کردستان در میان سکوت و بی اخلاقی جهان “متمدن” ، دولتمردان غربی فاسد، میدیای وابستە، اردوغان را به این قناعت رساندە که هیتلر قرن ٢١ است. اما شکست اردوغان و فرزندخواندەهایش “داعش” در کوبانی، پیشروی مبارزین کوردستان سوریە”روژئاوا” در مناطق مختلف آن منطقە، شکست داعش در ماەهای اخیر در عراق و سوریە ، مبارزە و مقاومت گستردە و تودەای مردم متحد و سازمانیافتە در کردستان ترکیە، بی اعتباری روز به روز بیشتر اردوغان و حزبش در افکار عمومی منطقە و جهان، می بایست اردوغان را از رۆیایی “هیتلر” شدن منصرف می کرد. اما پول (نفت)،قدرت و سرآنجام فساد ، آن ٣ ارکان حاکمیت اردوغان (هیتلرقرن ٢١) و هر دیکتاتور دیگر ،آنچنان این دیکتاتور سرکوبگر را از خود بی خود کردە کە تصور می کند توان “هیتلر” شدن را دارد.
جواب یاوە گویهای اردوغان را نه تنها در داخل ترکیە و به همت مبارزە انقلابی و پیشرو، بلکە در سطح منطقە و شکست بیشتر متحدینش در صفوف جریانات مذهبی سلفی_سنی ، و در سطح جهانی نیز با حمایت جبهه چپ ، سوسیالیست و کارگری و جنبش انقلابی ضد سرمایەداری و فاشیسم باید داد. جنبش ما ، جنبش کارگری و سوسیالیستی، جنبش آزادیخواهی و انقلابی، میتواند و قدرت آنرا دارد به دیکتاتورهای امثال “اردوغان” نشان دهد کە جهان قرن ٢١ توان تحمل “هیتلر” دیگر با کشتار دەهها میلیون انسان را ندارد. ما جهانی عاری از جنگ ، سرکوب ، بنیادگرایی مذهبی ، به دور از فاشیسم و نازیسم میخواهیم . جهانی کە امثال “اردوغان” را نیز آموزش می دهد کە با رعایت حقوق شهروندی، حیات و زندگی دیگر شهروندان جهان را به خطر نیاندازد، در غیر آن، جایش گوشە زندان یا مداوا در تیمارستان خواهد بود.

٢/١/٢٠١۶

عکس ‏‎Hassan Rahmanpanah‎‏
عکس ‏‎Hassan Rahmanpanah‎‏
عکس ‏‎Hassan Rahmanpanah‎‏
مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se