چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ , ۰۹:۱۶:۴۲ به وقت تهران
 
حسن رحمان پناه / مقالات
کشتار وحشیانە مردم کردستان ، توسط دولت فاشیست ترکیە، در میان سکوت جهانی!
جمعه, ۲۷ام آذر, ۱۳۹۴
Hassan Rahmanpanahs foto.

دولت و نظام فاشیستی_مذهبی حاکم بر ترکیە بعد از پیروزی در انتخابات اول نوامبر ٢٠١۵ اکثریت کرسی های پارلمان این کشور را با اتکا به نیروی سرکوب و سرنیزە از آن خود کرد ، اما به دیگر اهداف خود نرسید. استراتژی اردوغان و داوداغلو در هدایت جامعە ترکیە به سوی انتخابات پیش از موعد، بعنوان حاکمین مستبد کە هیچ صدای نارضایتی و اعتراضی را برنمی تابند، بویژه کسب دو_ سوم کرسی ها جهت تغییر قانون اساسی این کشور و ممانعت از ورود “حزب دمکراتیک خلق ها “(ه د پ ) ناکام ماند. این انتخابات کە در میان سرکوب و عملیات انتحاری علیە میتینگ های جریانات مختلف، بویژه نیروهای چپ و سوسیالیست و حزب دمکراتیک خلق ها، تهدید و سرکوب روزانه مطبوعات و کانال های اطلاع رسانی غیرحکومتی و غیروابستە به حزب “عدالت و توسعە”(اک پارتی) و دیگر اقدامات سرکوبگرانه حزب و دولت “اردوغان” با کمک امدادهای “غیبی” همفکر و متحدینش “داعش” همراهی و هدایت شد، به اهداف کوتاه مدت کە پیروزی در آن انتخابات معین بود رسید، اما به اهداف طولانی مدت یا استراتژیک ، یعنی تغییر قانون اساسی و جلوگیری از ورود “ه د پ ” به پارلمان این کشور، شکست خورد. تمام اقدامات دولت و حزب اردوغان و داوداغلو بعد از انتخابات اول نوامبر ٢٠١۵ تا کنون در راستای جبران این شکست بودە است. اگر هدف سران “اک پارتی” و حکومت و دولت کنونی پیروزی در انتخابات با ایجاد ترس و وحشت بود ، اکنون سیاست آنان تثبیت این پیروزی در میان خون و کشتار روزانه است . اقدام به ترور ناموفق “صلاح الدین دمیرتاش” ، رهبر حزب دمکراتیک خلق ها و ترور جنایتکارانه “طاهر ایلچی”، رئیس کانون وکلای شهر دیاربکر، در این راستا بود. علارغم اعتراضات گستردە و نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی حاکمان ترکیە در آنجام اقدامات صورت گرفتە، اما این اعمال رهبران پدرخواندە داعش در دولت و حزب “اک پارتی” را قانع و سیر نکرد.
turkyetحزب و دولت اردوغان و داوداغلو هم نمایندگی افکار ارتجاعی _مذهبی سنی بنیادگرا در ترکیە و منطقە را برعهدە داشتە و هم بعد از شکست در انتخابات ٧ژوئن ٢٠١۵ کوشش نمودند با ضدیت اشکارتر از گذشتە و بستن شمشیر از رو علیە جبهە چپ و سوسیالیست و همچنین مردم ستمدیدە کٌرد کە بعد از تشکیل “جمهوری ترکیە” با معماریت “کمال اتاتورک” پدر ترکیە “نوین” کە یکی از سیاست های اصلیش ضدیت با خواست و مطالبات مردم کردستان بود ، ناسیونالیسم و نژادپرستی ترکیه را سرراست تر نمایندگی و پشت سر خود همراه و به خط کنند. در این راستا و طی روزهای اخیر باردیگر یورش همه جانبە ارتش ، نیروهای مسلح و امنیتی ترکیە علیە مردم ستمدیدە کردستان شدت یافتە است . بهانه حاکمان فاشیست ترکیە ضدیت با نیروهای طرفدار “حزب کارگران کردستان”(پ ک ک) است. شهرهای “دیاربکر، جزیرە، سلوپی نصیبین، کربوران، سور و بوتان” مورد یورش وحشیانه قرار گرفتەاند . در مقابل مردم متحد و مبارز نیز مقاومت نمودە و از ورود نظامیان به مناطق خودمدیریتی جلو گیری کرده اند. در تعدادی از شهرهای مورد یورش قرار گرفتە، حکومت نظامی و منع رفت و آمد وضع شدە است .تمرکز اصلی یورش فاشیست های حزب و دولت حاکم، علیە شهروندان بی دفاع کردستان است. در این هجوم وحشیانه بیش از ١٠هزار نیروی مسلح با حمایت هلیکوپتر ، تانگ و سلاح های سنگین شرکت داشتەاند. فاشیست های حاکم بر ترکیە، جنگ تمام عیاری را علیە مردم کردستان آغاز کردەاند . خبرگزاریها اعلام نمودەاند کە تا کنون بیش از ۵٠ نفر جان خود را از دست دادەاند. آمار تلفات واقعی از این تعداد بیشتر است . مقامات حکومتی تمام قربانیان یورش های ضدانسانی خود را به ” پ ک ک ” نسبت دادەاند، در صورتیکە منابع مستقل و مردم محلی جانباختگان اخیر را مردم بی دفاع معرفی کردەاند. مکانهای مسکونی وسیع و اماکن محل کسب و کار مردم در این شهرها و مناطق جنگ زدە ویران و مردم بی دفاع در این سرما و زمستان در نهایت بی امکاناتی از جملە نبود آب و غذا گرم و عدم دسترسی به امکانات پزشکی جهت معالجە مجروحان گرفتار آمدەاند.
احمد داود اوغلو، نخست وزیر ترکیه و از حامیان پروپاقرص “داعش” اعلام نمودە ” تا پاکسازی همه خانه‌ها از اعضای پ‌ ک‌ ک، عملیات ادامه خواهد داشت”. این سخنان اعلام یک جنگ تمام عیار با در اختیار داشتن مدرنترین سلاحهای کشتار ناتو و دولت های غربی ، علیە مردم بی دفاع ، اما متحد و تسلیم ناپذیر کردستان است . در اعلام این سیاست جنگ افروزانه و سرکوبگرانه ، پ ک ک بهانه است ، سرکوب اعتراضات و مبارزات حق طلبانه مردم کردستان و از جملە “حزب دمکراتیک خلق ها” و دیگر نیروهای چپ و سوسیالیست هدف و نشانه است. داوداغلو و اردوغان کە سیاست هایشان در سوریە ، در سرنگونی حزب بعث و دولت بشار اسد دیکتاتور این کشور و در به پیروزی رساندن “داعش” و “القاعدە” و بویژە در مناطق کردنشین آن کشور با شکست روبرو شد ، قصد و برنامه دارند کە آن شکست ها را در داخل خاک ترکیە و با قتل عام و سرکوب خونین مردم زجر کشیدە کردستان جبران و تلافی کنند. داوداغلو سخنان فاشیستی و احمقانەای را بر زبان می راند کە از اولین روزهای شکل گیری جمهوری ترکیە در سال ١٩٢٣ تا کنون شعار و آرزوی تمام حاکمان این کشور ، چە روسای بدون درجە و لباس نظامی ، چه ژنرال ها و چه فاشیست های از ایشان متعصب تر بودە که هربار سرشان به سنگ خوردە است. بی تردید این آیندەای است کە در انتظار داوداغلو نیز می باشد . وجود پ ک ک و پناه بردن این حزب به مقاومت مسلحانه ، ناشی از سرکوب خشن ژنرالها در کودتای اوایل دهه هشتاد قرن گذشتە است کە حاصل آن دورزدن چرخە خشونت، جنگ و خونریزی تا کنون بودە و مسئولیت تمام خون های ریختە شدە به عهدە حاکمان سرکوبگر دولت ترکیە است.

Hassan Rahmanpanahs foto.

از فاشیست ها بیشتر از این انتظار نیست . سیاست های ضدانسانی و فاشیستی اردوغان و داوداغلو تنها علیە مردم مقاوم کردستان نیست ، بلکه این سیاست ها کل جامعە ترکیە را به سمت و مسیر خطرناک و ازهم پاشیدن سوق می دهد ، کمااینکە در عرصە سیاست خارجی نیز چنین مسیری را در پیش گرفتەاند. در چنین شرایطی، پارلمان ترکیە کە “اک پارتی” برای پیروزی در آن به هر روش و شیوەای ضدانسانی متوصل شد و اکنون با کشتار روزانه مردم کردستان و با اتکا به رآی اکثریت در آن آدامه می دهد ، از پارلمان های رایج بورژوازی کە اکثریت مردم جامعە و رآی دهندگان در حاشیە آن قرار داشتە و تأثیری در سیاست و سرنوشت خود ندارند ، نه تنها بیشتر فاصلە می گیرد، بلکە به ابزاری حزبی و تأئید کنندە سیاست های “اک پارتی” تبدیل گردیدە است . در چنین شرایطی حضور “ه د پ” بعنوان نیروی اپوزسیون در آن، دکوری بیشتر برای تزئین ویترین “دمکراسی” مذهبی_فاشیستی، اردوغان _داوداغلو نخواهد بود .
اما در این میان ، قدرت های ارتجاعی و امپریالیستی کە روزانه در ستایش نیروی پیشمرگ و جنگجویان کانتون ها در کردستان سوریە (پ ی د ، و پ ی ژ)، در جنگ با دولت اسلامی عراق و شام “داعش” ریاکارانه مدح و ثنا میگویند، در برابر پدرخواندەها و حامیان مالی و نظامی “داعش” یعنی دولت ترکیە در سرکوب مردم ستمدیدە و مقاوم کردستان ترکیە سکوت نمودە و کر و کور شدەاند. این سیاست ریاکارانه، دغلبازانه و در همان حال واقعی در برخورد به مسئلە کٌرد در منطقە از همسویی منافع قدرت های امپریالستی با دولت های دیکتاتور و سرکوبگر در منطقە نشأت می گیرد، کە احزاب ناسیونالیست کٌرد وارونه آنرا به خورد تودەهای ستمکش کردستان می دهند.

Hassan Rahmanpanahs foto.

اکنون کە مردم زجردیدە کردستان بیرحمانه مورد هجوم و یورش ارتش فاشیست و سرکوبگر ترکیە ، ارتشی که در رتبه بندی جهانی جزو ششمین ارتش بزرگ دنیا و در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پس از امریکا، بزرگ ترین ارتش در این پیمان محسوب می شود، قرار گرفتە و جهان بر این جنایات چشم خود را بستە است ، وظیفە هرانسان آزادیخواه و برابری طلب ، نیروهای چپ و سوسیالیست و طبقە کارگر جهانی است کە به حمایت از این مردم ستمدیدە ، اما مقاوم و تسلیم ناپذیر برخیزند.

١٨ / دسامبر/ ٢٠١۵

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se