جمعه ۰۳ آذر ۱۳۹۶ , ۰۸:۴۴:۴۹ به وقت تهران
 
حسن رحمان پناه / مقالات
مجلس عوام انگلیس و صدورفرمان جنگ امپریالیستی در سوریە
پنج شنبه, ۱۲ام آذر, ۱۳۹۴

بعد از ١١ ساعت بحث و جدل مخالفین جنگ و موافقین آن، سرآنجام مجلس عوام انگلیس با ٣٩٧ رای موافق در برابر ٢٢٣ رای مخالف به شرکت دولت بریتانیا در جنگ با “داعش” در سوریە رای مثبت داد. اکثر مخالفین جنگ از نمایندگان “حزب کارگر” این کشور کە اکنون “جرمی کوربین” از مخالفین جدی جنگ رهبری آن را در دست دارد ، بودند .گفتە می شود کە بیش از ۶۵ تن از نمایندگان این حزب نیز به طرح یورش هوایی در سوریە رای مثبت دادە و با مشارکت آنان طرح نخست وزیر به تصویب رسید. نخست وزیر بریتانیا “دیوید کامرون” سخنان تهیجی مکرری در این نشست، همچون سلف پیشین خود در دفاع از جنگ بیان نمود. نامبردە اظهار داشت کە ” دولت اسلامی تهدیدی مستقیم علیه امنیت بریتانیا است”. ایشان کە اکنون نمایندە هار امپریالیسم بریتانیای کبیر در صحنە سیاسی داخل و خارج این کشور است ، نگران بود دولتش از رقبای امپریالیستی دیگر در سهیم بودن از کیک شیرین خاورمیانه ، بویژه منابع سرشار از انرژی آن، بخصوص نفت و گاز ، با چاشنی دروغین انساندوستی و دفاع از “حقوق بشر” جا بماند. صدور فرمان حملە نظامی هوایی بریتانیا در حالی صورت می گیرد کە به نوشتە مطبوعات این کشور “افکار عمومی در انگلستان که تا پیش از حملات تروریستی ۱۳ نوامبر در پاریس به میزان ۵۹ در صد موافق شرکت بریتانیا در بمباران مواضع داعش در سوریه بود، اینک به ۴۸ درصد کاهش یافته است” .این آمار نشان می دهد کە جنگ طلبان حاکم در کشورهای غربی ، همچون تروریست ها در کشورهای اسلام زدە در اقلیت هستند. اما در مناسبات ناعادلانه و غیرانسانی سیستم طبقاتی سرمایەدای، رآی اکثریت خلع ید شدەگان در تولید ، هیچ جایگاهی ندارد و اقلیت حاکم ، طرح و برنامەهای خود را با اتکا به برتری اقتصادی و نیروی نظامی و مسلح به پیش می برد.
نیروی هوایی بریتانیا کە بر اکثریت بودن آرا موافق نمایندگان مجلس عوام این کشور در حملە هوایی در سوریە اطمینان داشت ، مدت زمان کوتاهی پس از رآی مجلس ، چهار جنگنده “تورنادو” خود را از پایگاه هوایی قبرس به پرواز در آورد و چاهای نفتی “عمر” در خاک سوریە و در مناطق تحت کنترل “داعش” را بمباران کرد. مسئولین بریتانیایی بعد از پایان این عملیات هوایی ، بر ادامه یورشها و بمباران منابع اقتصادی “داعش” یعنی نفت تآکید کردند. اکنون ۶۵ کشور در جبهه ائتلاف برضد داعش حضور دارند.
در تبلیغات جنگی همه کشورهای درگیر علیە گروە تروریستی “داعش” بر قطع منابع اقتصادی آن و بویژه بر صادرات نفت داعش به خارج کشور تاکید می کنند. این تبلیغات ریاکارانه تمام حقیقت در بارە سرچشمە دارایهای “داعش” را مد نظر ندارد و نشان نمی دهد. به گفتە منابع رسمی در دولت های غربی درآمد حاصل از فروش نفت روزانه “داعش” یک و نیم تا دو میلیون دلار در روز است و سرمایە نقدی این گروە تروریستی بیش از ٣ میلیارد دلار تخمین زدە می شود . بر اثر بمباران ها ، بویژه بمباران های روسیە در دو ماه گذشتە، منبع درآمد “داعش”روز به روز کاهش یافتە است. دولت های غربی و در رآس آنها آمریکا و بریتانیا کە در ضدیت با رقبای امپریالیست دیگر خود بویژه روسیە و کشورهای پیرامونی آن گروەهای تروریست را حمایت و پروار نمودند، از گفتن کل حقایق در مورد گروەهای تروریست از جملە ، روابط بیرونی آنان خارج از محدودە عراق و سوریە، دروغگو و دغلبازند. سوال سادە این است کە چرا فقط زیرساخت اقتصادی داعش و بویژه نفت هدف بمبارانها است ؟ آیا همه منابع درآمد اقتصادی “داعش” تنها از طریق نفت تآمین می شود؟ اگر این فرض را قبول کنیم ، طرف های معاملە اقتصادی داعش در منطقە چە کسانی هستند؟ کدام بانک ها و در کدام کشورها، حامی مالی و مکان امن حفظ سرمایەها و داریهای “داعش” هستند؟ سلاحهای مدرن و امروزی داعش از کجا تآمین می شود و توسط کدام کشور و کدام مرز خاکی در اختیار آنان قرار می گیرد؟ این سوال ها و دهها سوال دیگر نشان می دهد آنچه “داعش” را بوجود آورد و آنرا تا کنون حفظ کردە نه توانایی و درایت رهبران و مسئولین آن ، بلکه اساسآ حامیان و مدافعآ منطقەای و فرامنطقەای آن بویژه ترکیە ، عربستان سعودی و قطر هستند. معاملات نفتی داعش از مرزهای مشترک با ترکیە و از جملە از مرز زاخو در کردستان عراق کە تحت کنترل “حزب دمکرات کردستان عراق(پارتی)” می باشد از کسی پنهان نیست. علاقە شدید نئوسلطان عثمانی (اردوغان) به نفت کە رگ های بدنش همچون خون به نفت نیاز دارد و تجارت آن در دست فرزندش است ،اکنون زبانزد خاص و عام است. واقعیت این است کە آمریکا و متحدینش در ضدیت با “داعش” دغلکار و دورویند. آنها هواپیماهای جنگی خود مستقر بر روی ناوهای جنگی در خلیج فارس یا کشورهای امثال اردن و دیگر کشورهای منطقە را به پرواز در می آورند تا یک ماشین حامل چند تروریست داعش یا یک پایگاه متروکە آنان را در سوریە یا عراق هدف قرار دهند، اما همین هواپیماها و فرماندهان آنان ستونهای عظیم داعش در یورش به موصل ، کوبانی ، شنگال، رمادی و جاهای دیگر را نمی بینند؟! هوایپماها و فرماندهان آنان مکان مسئول استانی داعش در سوریە را می دانند و او را می کشند ، اما مکان زندگی و استراحت “ابوبکر بغدادی” ، مسیر حرکت و مسجد محل اقامه نماز ایشان در موصل و دیگر رهبران تآثیر گذار داعش را نمی بینند؟ سال ها است کە رژیم نژادپرست اسرائیل با استفادە از امکانات اطلاعاتی آمریکا و از جملە چشم های الکترونیکی و وسایل پیشرفتە استراق سمع آنان، رهبران و مسئولین گروەهای فلسطینی و بویژه در سال های اخیر ، رهبران سازمان ارتجاعی _اسلامی حماس را ردیابی و آنان را از بین بردند ، اما امکان ردگیری و نابودی رهبران و مسئولین اصلی تروریست ها در سوریە و عراق برای آمریکا و متحدینش ممکن نیست ؟! حقیقت این است کە آنها دست و دلشان در زدن و نابودی “داعش” و امثال آن و از میان برداشتن شان باز و راحت نیست. هنوز به آنان نیاز دارند. هنوز نظم دلخواه خود را در منطقە شکل ندادەاند. هنوز منطقە خاورمیانه در بی نظمی و اشفتگی بە سر می برد و توازن مورد نیاز آمریکا و بریتانیا کە بعد از جنگ اول خلیج در سال ١٩٩١ منطقە خاورمیانه را برهم زد، برقرا نشدە است. مضافآ خیزش های ۴ سال قبل در کشورهای عربی نیز ، اگرچه شکست خورد و به نتیجە مورد نظر سازماندهندگان و مبارزین آن نرسید ، اما بخش مهمی از طرح و برنامه امپریالیست ها و حامیان فاسد و دیکتاتور آنان در این منطقە را برهم زد.
پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه ، تنها با بمباران چاه های نفت در سوریە کە اساسآ بمنظوری نابودی زیرساخت های اقتصادی این کشور در حال و آیندە صورت می گیرد، ممکن نخواهد شد. ریشە تروریسم در خاورمیانه در تولید و بازتولید تفکر اسلام تندرو و بنیادگرا در مکان های مذهبی در عربستان سعودی ، “الآزهر” در مصر ، کربلا و نجف در عراق ، قم و مشهد در ایران و در نتیجە سیاست های فاشیستی و نژادپرستانه دولت های اسرائیل علیە فلسطینیان بی دفاع و در حمایت مالی بیدریغ دلارهای نفتی این کشورها و نیاز کنونی حاکمان دیکتاتور و اربابان آنها به چنین نگرش و جریانات تروریست و نژادپرست نهفتە است . تروریسم اسلامی و جریانات ارتجاعی مذهبی از هرنوع آن ، واکنش و عکس العمل تدافعی از سوی این جریانات به اقدامات جنایتکارانه سرمایە و رهبران آن در همه کشورهای درگیر در غیاب یک الترناتیو چپ و سوسیالیستی است. این خلاء را با سازماندهی، خوداگاهی و فعالیت مستمر و لحظه به لحظه باید پرکرد.
تصیم پارلمان بریتانیا در صدور فرمان یورش نظامی در سوریە ، ادامه سیاست اشغال و بمباران بر اساس منافع امپریالیستی و ادامه جنگ ارتجاعی و ضد انسانی است کە دولت های بریتانیا در طول تاریخ چند سدە اخیر، ید طولانی در استعمارگری، جنگ، اشغال و فراهم نمودن رشد و گسترش جریانات ارتجاعی و ضدانسانی از نوع “داعش” و گروەهای مشابه و دولت نژادپرست اسرائیل داشتەاند. در تقابل با این تصمیم مجلس عوام بریتانیا لازم است و میتوان در کنار مردم صلح طلب ، ضد جنگ ، جبهە آزادیخواه و سوسیالیست این کشور و کل جهان، در مبارزە جدی و واقعی علیە تروریسم و بنیادگرایی مذهبی و امپریالیسم و سرمایه قرار گرفت . از ویرانەهای جنگ سوریە، عراق، لیبی، یمن و جاهای دیگر و در سرکوب روزانه مردم بیدفاع فلسطین ، تنها گروەهای بنیادگرای اسلامی سبز خواهند شد.

٣ دسامبر ٢٠١۵

Hassan Rahmanpanahs foto.

Hassan Rahmanpanahs foto.
Hassan Rahmanpanahs foto.

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se