جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ , ۱۱:۰۲:۰۸ به وقت تهران
 
حسن رحمان پناه / مقالات
شراب و سیاست؟!
جمعه, ۲۲ام آبان, ۱۳۹۴

rohaniبنا به گزارشات منتشر شدە ، قرار است هفدهم نوامبر ٢٠١۵ حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی حاکم بر ایران، برای آنجام دیداری رسمی وارد فرانسە شود . در این دیدار، “روحانی” در پاریس با همتای فرانسوی اش “فرانسوا اولاند” ملاقات و گفتگو خواهد داشت. هدف از سفر روحانی به فرانسە ” گسترش مناسبات دو کشور در پرتو توافق اتمی ١۴دهم ژوئیه گذشته میان ایران و قدرت های جهانی اعلام شده است.” بعد از توافق اتمی میان ایران و قدرتهای جهانی کە به “برجام” معروف شد ، قدرتهای جهانی و شرکت های تجاری و مراکز صنعتی و نظامی این کشورها، به صف شدەاند تا آنچه در طول چند سال محاصرە ایران و بازار مصرف ٧۵ میلیونی این کشور از دست دادەاند، در عرض چند هفتە یا چند ماه جبران کنند. سفر روحانی به پاریس دلالی برای این بازار گرمی و غمزە و ناز با غرب یا “شیطان بزرگ” و شیطان های کوچک دیگر است . در این میان و به منظور فرا افکنی و نشان دادن اسلامیت جمهوری اسلامی ، در همنشینی با “غرب” و حفظ “غرور مذهبی” و نشان دادن صلابت دینی به “امت حزب الله” در داخل ایران و خارج کشور کە در توافق “برجام” همه را فدا نمودند و همچنین کوتاه نیامدن در برابر گروەهای تندرو اسلامی هم ایدئولوژی از نوع “داعش، القاعد ، طالبان ، جبهەالنصرە و بوکوحرام و … ” در بازار معاملات و معادلات سیاسی موضوع نوشیدن یا نە نوشیدن “شراب” و غذای “حلال” در سرلوحە اخبار این سفر قرار گرفتە و طرفین در پایبندی بر “اصول ” دولت و کشور “خود” تاکید و اصرار دارند.
بە نوشتە سایت و رادیو فارسی زبان فرانسە ” ار اف ای” چند روز مانده به سفر رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه،” حکومت تهران خواستار آن شد که در ضیافت شامی که رییس جمهوری فرانسه به افتخار همتای ایرانی اش در کاخ الیزه ترتیب می دهد غذای “حلال” سرو شده و شراب نیز مصرف نشود. دولت فرانسه با این تقاضا مخالفت کرده است، زیرا، آن را مغایر با پروتکل ضیافت های رسمی کاخ الیزه دانسته و افزوده است که رسم این است که در ضیافت های کاخ ریاست جمهوری فرانسه به نشانۀ احترام و مهمان نوازی انواع شراب های فرانسوی به مهمان خارجی پیشنهاد شود.”
جدال بر سر “شراب” از جانب دو سوی این مجادلە بسیار سخیف و ریاکارانه است . دولت فرانسە حذف “شراب را مغایر با پروتکل ضیافت های رسمی کاخ الیزه دانسته ” و حاضر به حذف آن کە به معنای ” احترام و مهمان نوازی است و انواع شراب های فرانسوی به مهمان خارجی پیشنهاد شود”، نیست. جمهوری اسلامی و رئیس جمهور آن نیز آمادە حضور در ضیافت شامی نیست کە در آن ” شراب و غذایی غیرحلال” وجود داشتە باشد.
کشور فرانسە در طول تاریخ حیات سیاسی، اجتماعی و مبارزاتی خود، با دو انقلاب بزرگ ، بی نظیر و ‌تحول بخش ، انقلاب ١٧٨٩ علیە سیستم فاسد فئودالی و کلیسا ، معروف به “انقلاب کبیر فرانسە” و انقلاب کارگری ١٨٧١ اولین انقلاب ضد سرمایەدار معروف به “کمون پاریس” ، شناختە می شود . اما فرانسە امروز، اکنون و به همت رهبران و دولت مردان مرتجع و خدمتگذار سرمایە، در دهەها و در طول سالیان متمادی گذشتە، به چنان وقاحت و سیاە روزی افتادە که بر سر وجود یا عدم وجود شراب و غذای “حلال” با یکی از جنایتکارترین حاکمان کنونی جهان چانە می زند. دولت به اصلاح سوسیالیست کنونی فرانسە، امروز به “رسم مهمان نوازی” در دیدار با روسای خارجی” انواع شراب های فرانسوی پیشنهاد می کند”، و با زیرپا گذاشتن اصول انسانی ، اخلاقی و سوسیالیستی فرانسە، کە در طول سالیان متمادی، مبارزین فداکار این کشور، طبقە کارگر رزمندەاش ، جنبش دانشجویی قدرتمند آن و اومانیسم فرانسە برای آن مبارزە و فداکاری نمود و جنبش سوسیالیستی آن کشور با این ویژەگیها شناختە می شود، عملآ با ذبح نمودن همه آن دست آوردها ، در پیشگاه جنایتکارانی همچون روحانی و زیر پا گذاشتن اصول انساندوستانه مردم فرانسە و جدل بر سر “شراب” ، بخشی از ارزش های سیاسی و اخلاقی سیستم نئولیبرال کنونی در جهان و از جمله فرانسە را تحت عنوان “احترام و مهمان نوازی” بخورد جامعە می دهد، کە قبیح و شرم آور است .
روسای کنونی فرانسە از راست تا “چپ” در کنار جنایتکارترین جانیان قرن از جملە رئیس جمهوری قاتل ایران می نشینند و به منظور شریک شدن در استثمار نیروی کار ارزان طبقە کارگر ایران و مردم تحت ستم این کشور ، قراردادهای کلان اقتصادی و تجاری منعقد می کنند و برعلیە اعمال ستم ،سرکوب و اجحافات روزانه رژیم داعش منش اسلامی حاکم برایران، لب نمی گشایند تا از رقبای خود در عقد قراردادهای اقتصادی و تجاری عقب نمانند ، اما بر سر “سرو شارب” سازش نمی کنند و خود را نیز مدافع “حقوق بشر” جار می زنند؟! آنان از اعدام های روزانه کە در دوران حاکمیت رئیس جمهور “شراب” نخور اسلامی، حسن روحانی، چنان افزایش یافتە کە صدای هرکس و هر نهاد حقوق بشر را درآوردە، سکوت می کنند اما بر سر “سروشراب” ساکت نمی نشینند؟. فرانسە امروز، فرانسە انقلاب کبیر و فرانسە کمون پاریس نیست کە “آزادی ، برابری” سر لوحە شعارهایش بود. فرانسە امروز، نخستین کشور اعلام “تساوی حقوق زن و مرد و دستمزد هر مقام رسمی دولت نباید از دستمزد یک کارگر ماهر بیشتر باشد” نیست . بلکە فرانسە امپریالیستی با سلاح اتم و رقابت در بازتقسیم جهان و همدوش با جانیان تاریخ از نوع روحانی ، روسا ، شاهان و شیخ های فاسد و جنایتکار محافظ چاەهای نفت در خاورمیانه است. بورژوازی حاکم بر فرانسە امروز با ارثیە برجای ماندە از سرکوبگران کمون پاریس ، دوش به دوش دیگر رقبای امپریالیستی خود ، در به خاک سپردن آخرین بارقەها از ارزشهای انسانی کمون پاریس و اومانیسم سوسیالیستی فرانسە، در سازش نکردن با “سرو شراب” در ضیافت شام روسای جمهورش با جانیان تاریخ ، از فروشندگان مهم سلاح های کشتار جمعی ، از حامیان رژیم نژادپرست اسرائیل ، از فراهم کنندگان جزیرە عیش و نوش برای پادشاه فرتوت عربستان و نوە و نتیجەهای فاسد و جنایتکار “السعود” و دیگر شیوخ خلیج فارس، از مدافعان نئولیبرالیسم ویرانگر دههای اخیر است . دولت فرانسە امروز بر کشتار و قتل عام مردمان زجرکشیدە و تحت ستم در ایران، عراق ، سوریە ، عربستان ، افغانستان ، لیبی و دیگر نقاط جهان، روزی هزار بار سازش و چشم پوشی می کند و سلاح و ابزار سرکوب را نیز در اختیار حاکمان جنایتکار آنان و یا اپوزسیون اسلامی آنان می گذارد ، اما بر سر “سرو شراب” ناب فرانسوی بر سفرە ضیافت رئیس جمهوری سرکوبگر ایران و امثال ایشان گذشت نمی کند؟ این نوع وقاحت و بیشرمی تنها از روسای سیستم فاسد سرمایەداری کنونی فرانسە و المان و دیگر همفکرانشان ، این مدافحین دروغین حقوق انسان بر می آید.
اما در امتناع جمهوری اسلامی و روسای جانی آن در خودداری از “سرو شراب” در مجامع و دیدارهای رسمی نباید تعجب کرد. آنان به دروغگویی، شیادی، فریبکاری و حقەبازی، تقیە اسلامی ، شهرە و تبحر دارند. در “قرآن کریم” کە گفتە “محمد” پیامبر اسلام از زبان خدا و برگرفتە از کتب و نوشتەهای ماقبل از آن است و بعنوان “کلام الله” تحویل خلایق و “عوام الناس” دادە می شود و مانیفست همه اسلامیون است، بارها از شراب یاد شدە است. جویبارهای شراب همراه با ٧٠ “حوری باکرە” هر روز صبح در بهشت دروغین آنان در خدمت رهبران حکومتی ، جنایتکاران و قاتلین سپاه پاسدارن ، داعشیان، طالبان و القاعدە، و دیگر موجودات اسلامی جهاد گر ” فی سبیل الله ” ، همراه با سکس ، از پاداشت های “آخروی” آنان در خدمت به خدا است ؟ چە دلیلی برای این همه دست و دلبازی ، حلال بودن و فریبکاری در جهان واهی و دروغین “آخرت” مسلمانان و بویژه مواعظین آن وجود دارد، اما در جهان کنونی همه چیز به ستمدیدەگان “حرام” است؟ این نوع “حلال و حرام” کردن ها ارزش مصرف مادی ، امروزی و عوامفریبانه دارد و برای تحمیق تودەهای نااگاه و غرق کردن روز افزون آنان در تجاهل و خرافە به منظور ادامه وضع موجود و استثمار و سرکوب آنان با اتکا به سلاح تاثیر گذار مذهب بعنوان یکی از ارکان و ستون ایدئولوژی حفظ وضع موجود و نظام طبقاتی در طول تاریخ تقسیم جامعە به طبقات متخاصم تاکنون بودە و تا محو کامل این مناسبات نیز ادامه خواهد یافت.
حسن روحانی و دیگر سران سرکوبگر و قاتل جمهوری اسلامی فارغ از اعمال پلید و ضدانسانی پشت پردە و به دور از انظار مردم کە گاهآ و در جدال های درون خانوادگی خود همدیگر را لو می دهند، روزانه و در طول ٣۶سال حاکمیت ضدمردمی خود از خون و تن رنجور مردم ستمکش ایران و فراتر از آن ، مردم کل منطقە ارتزاق کردە و می کنند. این دارودستە جنایتکار از روز اول به قدرت رسیدن هرآنچه ناشایست و ضد انسانی بود آنجام دادند و برایشان “حرام” به معنای(ناروا، ممنوع، حظر) نبود ، اما اکنون “سرو شراب” در ضیافت شام علنی برایشان حرام است؟! آنان به فرمان امامشان تجاوز به دختران باکرە در زندانها برایشان “حرام ” نبود، تحمیل جنگ ارتجاعی بر مردم کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، بندرانزلی، ادامه جنگ ارتجاعی ایران و عراق و کشتار صدها هزار نفر، قتل عام و ژنوساید هدفمند زندانیان سیاسی در ٣٠خراد ۶٠ و تابستان ۶٧ ، راە اندازی قتل های زنجیرەای، کشتار دستفروشان ،کارگران معترض، زنان ناراضی ، جوانان و دانشجویان تشنە آزادی و معلمان و مدرسین آزاد اندیش ، کشتار معترضین به تقلب انتخاباتی در سال ٨٨ و دەهها و صدها نمونه دیگر از جنایت ضدبشری ، برایشان حرام نبود ، اما سروشراب در ضیافت شام فرانسە “حرام”است؟!
سران جمهوری اسلامی نه تنها با جنایات در داخل ایران ، بلکه با شرکت در جنگ و جنایات در عراق ، سوریە، لبنان ، فلسطین ، افغانستان و یمن ، ترور مخالفین در خارج کشور، کمک به پخش و گسترش و ویروس بنیادگرایی مذهبی، تروریسم ، آدم ربایی و دیگر اعمال ضد انسانی در منطقە و کل جهان، معرف خاص و عام و چنین اعمالی برایشان حرام نیست ، اما “سرو شراب” در یک مهمانی “حرام”است ؟! سران جمهوری اسلامی کە به گفتە بنیانگذار حکومتشان ، خمینی جنایتکار ، “سیاستشان، دیانتشان و دیانتشان، سیاستشان ” است ، میتوانند اینچنین سیاست و دین را با هم قاطی و شراب ننوشند ، اما خون مردم بنوشند.
اکنون کە “روحانی” بعنوان رئیس دولت “تدبیر و امید” و در واقع دولت جنایتکاران، راهی سفر به فرانسە است، باید توحش ایشان و دولت متبوعش در راە اطاعت از آوامر “ولی فقیە” در راستای تحقق شعار “نرمش قهرمانانه ” در برابر قدرت های خارجی و سرکوب وحشیانه در مقابل مردم ایران، از جملە تشدید و افزایش سیر رو به صعود اعدامها ، افزایش دستگیری و زندان علیە فعالین کارگری، دانشجویی، روزنامەنگاران، زنان ، فشار بر سطح معیشت تودەهای مردم، بی رونق تر شدن سفرە خالی اکثریت مردم ایران و برعکس آن ، چاق و چلە شدن اقلیت کوچک سرمایەدار، رۆسای لشکری و کشوری و آقازادەها و خانوادەهایشان، صرف میلیاردها دلار از درآمد مردم ایران در راە تداوام جنگ ارتجاعی در کشورهای عراق ، سوریە ، یمن و کمک به گروەهای تروریست در این کشورها وهمچنین حزب الله لبنان و حماس فلسطین ، را به جای جدل بر سر شراب و “حلال و حرام” در برابر وی قرار داد و تحت فشار و بازخواست گذاشت. باید بجای جدل بر سر “شراب” جدل بر سیاستهای سرکوبگرانه و ضد انسانی وی و حکومت متبوعش را برای افکار عمومی و انساندوست تشریح نمود و در برابر موج عظیم اعتراض و نارضایتی گستردە تودەای ، هم از سوی مردم اگاه و معترض فرانسە و هم از سوی ایرانیان مبارز و آزادیخواه در آن کشور و کشورهای دیگر کە امکان شرکت در تجمع اعتراضی علیە این سردستە قاتلان را دارند، قرار داد.
شراب و سرو کردن یا نکردن آن امر خصوصی هر فرد در جامعە است و کسی میتواند آنرا بنوشد یا از نوشیدن آن خودداری کند و با “حلال و حرام” قابل توضیح نیست . دست دولت ها در امورات خصوصی افراد باید کوتاه شود. اما سیاست امر همگانی و مرتبط به حال و آیندە همه ما و نسل های بشر است . به عبارت دیگر “شراب” امر خصوصی و سیاست امری همگانی است.
جنگ بر سر “شراب” و “حلال و حرام ” را به حاکمان و دولتمردان دروغگو و سرکوبکر، واگذار و جنگ بر سر سیاست و تغییر وضع موجود را به امر همگانی و عمومی به منظور پایان دادن به عمر ننگین جمهوری اسلامی ، به همت مبارزە اگاهانه و متحدانه تبدیل نمائیم.
١٢ نوامبر ٢٠١۵

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se