دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ , ۲۳:۳۷:۳۴ به وقت تهران
 
حسن رحمان پناه / مقالات
پیکر کورش بخشندە ، در میان پرچم های سرخ بدرقە شد.
جمعه, ۱۵ام آبان, ۱۳۹۴

koreshقبل ازظهر امروز جمعە ١۵ آبان ١٣٩۴ ، برابر با ۶ نوامبر ٢٠١۵ جنازە “کوروش بخشنده” فعال کمونیست و شناخته شده جنبش کارگری ایران ، زندانیان سیاسی مقاوم و جسور در میان غم و اندوە خانوادە ، بستگان ، تودە عظیمی از مردم شهرستان سنندج ، فعالین کارگری و مبارزان دیگر جنبش های اجتماعی.
و در میان تدابیر امنیتی نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی علیە خانودە و دوستانش ، در گورستان “بهشت محمدی ” سنندج به خاک سپردە شد.
تابوت حامل جنازە این فعال کارگری کە در پرچم سرخ ، پرچمی کە کورش بخشندە و دیگر مبارزان سوسیالیست برای به اهتزاز در آمدن آن جانبازی و فداکاری نمودە ، آزار و اذیت و شکنجە ، زندان و سرکوب تحمل نمودە بودند ،مزین گردیدە و بر دوش دەهها تن از همرزمان و فعالین کارگری حمل می شد . در کنار مزارش مراسمی با یک دقیقە سکوت به یاد تمامی جانباخته گان راه رهایی طبقە کارگر ، خصوصآ کورش بخشندە اعلام گردید.سپس سرود انترناسیونال ، سرود همبستگی جهانی طبقە کارگر خواندە شد، کە بارها و در مراسم های مختلف کورش بخشندە این سرود همبستگی و رزمندگی را سردادە بود. چندین پیام تسلیت و شعر در سوگ از دست دادن این رزمندە طبقە کارگر از جانب فعالین جنبش کارگری و دوستان و رفقای کورش قرائت گردید.
کوروش بخشنده از اعضای “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری”، عضو هیئت اجرایی “کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد” و مدتی سخنگوی این کمیتە و از چهره های شناخته شده جنبش کارگری ایران، روز پنج شنبە بر اثر ایست قلبی در زادگاهش سنندج، برای همیشە چشم از جهان فروبست . این فعال شناختە شدە جنبش کارگری قبلآ در بیمارستان “رجایی تهران”، تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود. کورش بخشندە در ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۳، از سوی نیروهای امنیتی رژیم بازداشت و پس از دو ماه زندانی بودن ، با قرار وثیقه آزاد شد. ایشان کە تحت نظر مقامات امنیتی رژیم بود، در ۲۸ مهرماه سال جاری، از سوی دستگاه قضایی رژیم در شهر “سنندج” به اتهام “عضویت در احزاب اپوزیسیون، شرکت در مراسم ها و راهپیمایی های اعتراضی و همچنین عضویت در کمیته هماهنگی” به تحمل دو سال زندان تعزیری محکوم شد. حکم صادره علیه این فعال کارگری بعدا به سه ماه و یک روز حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. طی چند سال گذشتە، کورش بخشنده بطور مداوم تحت کنترل ، دستگیری ، آزار و اذیت مآمورین نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار داشت. تردیدی در این نیست کە فشارهای روزانه بر کار و زندگی این فعال کارگری ، باوصف سن و سال و زندانی بودن و تحت تعقیب بودن، از عوامل اصلی مرگ ایشان بودە است. مسئولیت مرگ کورش نیز ، همچون مرگ شاهرخ زمانی ، فعال کمونیست و شناختە شدە جنبش کارگری ایران کە در زندان جانباخت برعهدە رژیم جنایتکار اسلامی است.
تودەهای مبارز و انقلابی شهر سنندج، مبارزین جسور و شریف راە رهایی بشریت ، با شرکت فعال در مراسم خاکسپاری کورش عزیز، بار دیگر و برای صدمین بار نشان دادند کە قدرشناس و نترس و متحدند. نشان دادند کە زحمات و فداکاری فرزندان رزمندە خود را فراموش نمی کنند و در زیر سایە سرنیزە و سرکوب جلادان اسلامی نیز آنان و خانوادەهای گرامیشان را تنها نمی گذارند.
با مرگ نابهنگام کورش عزیز ، جنبش کارگری ایران و کردستان ، یکی از فعالین و دلسوزان صمیمی و یکی از رزمندان جسور خود را از دست داد. اکنون کورش در میان ما نیست ، اما خاطراتش ، مبارزە جویی و رزمندەگیش ، فداکاری و تسلیم ناپذیریش ، یادگارهای با ارزشی هستند کە از خود برجای گذاشتە و باید آنها را پاس داشت . فعالین کارگری امروز دست در دست هم ، دوشادوش هم، در کنار جنازە کورش بخشندە عزیز سرود انترناسیونال ، سرود رهایی خود را سردادند. به جمهوری اسلامی و دشمنان کارگران نیروی عظیم و طبقاتی خود را نشان دادند. صفوف طبقە کارگر نیازمند چنین روحیە و چنین به هم فشردگی و اتحادی است . ما نه تنها در مرگ عزیزانمان ، بلکه در حضور آنان و در کنار آنان باید متحد و به هم پیوستە به سوی پیروزی گام برداریم . ضمن ابراز همدردی عمیق مجدد با خانوادە ، بستگان ، رفقا و همراهانش ، خود را در این سوگ کورش عزیز شریک و بر ادامه راهش تا تحقق آرزوهایش کە رهایی طبقە کارگر و کل بشریت از ستم و استثسمار طبقاتی بود پیمان تازە می کنیم .

یاد عزیزش گرامی و در قلب ها خواهد ماند.

۶ نوامبر ٢٠١۵

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se