دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ , ۲۳:۵۹:۲۶ به وقت تهران
 
صدیق جهانی / مقالات
جنبش کارگری و کمونیستی، یکی دیگر از فعالینش رفیق کورش بخشندە را از دست داد
جمعه, ۱۵ام آبان, ۱۳۹۴

koreshمتاسفانە قلب پر شور رفیق کورش بخشندە کە مالامال از عشق به آزادی انسان های محروم بود، برای همیشە از حرکت باز ایستاد. رفیق کورش برای بنیان گذاری دنیای بە دور از استثمار، برابر و مرفە بە مبارزە رو آورد و در این راە، با تمام وجود تلاش کرد. در چند سال اخیر و در خصوص مسائل مختلف کارگری با هم در تماس و تبادل نظر می کردیم و مرتبآ تکرار می کرد کە از شرایط زندگی دهشتناک کودکان کار، کارهای شاق، عدم پرداخت حقوق های معوقە کارگران، دستمزدهای ناچیز، تن فروشی انسان محروم، تبعیض در زمینەهای مختلف، دست گیری پی در پی خود و دیگر فعالین کارگری و … رنج می برد. رفیق کورش، تصمیم گرفتە بود کە برای عبور دادن محرومان از این همە سختی، از جان و مال خودش نیز دریغ نکند. بە همین دلیل، حامیان نظام سرمایەداری مرتبآ وی را بازداشت می کردند و در بیرون از زندان هم زیر نظر ماموران امنیتی بود و مداومآ برایش یا زنگ می زندند و یا با ارسال پیام های تهدید آمیز (اس ام اس) او را از شرکت در مراسم های مختلف، ممنوع می کردند. این درست است کە او نارحتی قلبی داشت اما بدون تردید، زیر فشارهای سیستماتیک رژیم با مرگ تدریجی مواجە شد و آخر سر نیز موجب گشت کە قلب پر شورش، از حرکت باز بیستاد.

هنوز چند ماه از زندان، شکنجه و اذیت و آزارش نمی گذشت، مجددآ و بە بهانەهای واهی بازداشت می شد و در حالی کە مریض بود، مجبورش می کردند کە برای اجرای حکم تعزیری از سوی بیدادگاهای این رژیم، به تاوان عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و شرکت در حرکات و راهپیمائی های اعتراضی محرومان، در سیاە چال های مخوف قرار بگیرد.

البتە این تنها رفیق کورش نبودە و نیست کە در چنین موقعیت نامطلوبی قرار گرفتە و می گیرد بلکە مبارزینی با سوابق نظیر او هم، چندین دهه است زیر فشار زندان و شکنجه و آزار، به مرگ تهدید میشوند. اما این فشارها، نه تنها ذرەای آنها را متززل نکرد بلکە پیگیرانه تر از همیشە عزم شان را جزم کرد کە برای تغییر وضع موجود بە نفع محرومان، از هیچی دریغ نکنند.

پر واضح است کە تشدید استبداد و خفقان، نتونستە و نمی تواند جنبش کارگری را مرعوب سازد. زیرا تودهای کارگر و زحمت کش، از فقر و فلاکت اقتصادی بیزارند و تمایل بە این دارند کە مانند انسان های آزادە و مدرن زندگی کنند. کارگران و زحمت کشان، هم اکنون می دانند کە در برابر مرگ تدریجی قرار گرفتە بە و بسوی هدفی گام بر می دارند کە از وضع موجود عبور نمایند. بە همین دلیل، شکنجه، اذیت و آزارهای جسمی و روحی، قتل و کشتارهای سازمانیافته انسان های تساوی طلب، بە هیچ وجهی قادر نیست کە این جنبش را متفرق و ناامید نماید. مراسم خاکسپاری رفیق کورش، نشان داد کە انسان های این دیار، از نظام سرمایەداری بیزارند.

مرگ نابهنگام کورش عزیز، برای ما ضایعە سنگینی است اما راە پر از افتخارش، میلیون ها رهرو کمونیست دارد و همە با هم می کوشیم کە گام بە گام و خشت بە خشت، ساختار جامعە کمونیستی را بسازیم.
یاد عزیزش گرامی و راهش پر راهرو

صدیق جهانی

۶-١١-٢٠١۵

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se