جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ , ۱۱:۰۷:۵۱ به وقت تهران
 
حسن رحمان پناه / مقالات
دو انفجار، ٣٠٠کشتە و مجروح در ترکیە ، کشتار برای کرسی؟
یکشنبه, ۱۹ام مهر, ۱۳۹۴

_ همه شواهد و روش بکار بردە شدە در دو انفجار و اقدام تروریستی در راهپیمایی حزب “دمکراتیک خلق ها” و دیگر نیروهای چپ و سوسیالیست در روز شنبە ١٠ اکتبر در انکارا قلب ترکیه ، شک و تردیدی باقی نمی گذارد کە این اقدامات توسط دستگاەهای امنیتی و نظامی ترکیە در هماهنگی و با اطلاع رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور صورت گرفتە است.
_ آنجام دو انفجار همزمان در میتینگ روز ١٠ اکتبر در انکارا با ٩٧ کشتە و ٢۴۵ مجروح ، اقدامی سازمانیافتە و اگاهانه بود کە تظاهرات “حزب دمکراتیک خلق ها “و نیروهای چپ و سوسیالیست را هدف قرار دادە است . این انفجارها دقیقآ مشابه انفجار در همایش انتخاباتی “حزب دمکراتیک خلق ها” در شهر”دیاربکر” در روز ۵ژوئن ٢٠١۵ ، دو روز قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور بود کە ٢ کشتە و ١٠٠ مجروح برجای گذاشت . آن جنایت سازمانیافتە نیز به منظور اخلال در آراء حزب دمکراتیک خلق ها و دیگر نیروهای چپ و سوسیالیست و ایجاد ترس و وحشت در دل رآی دهندگان صورت گرفت.
_ انفجار و کشتار در اردوی تابستانی جوانان سوسیالیست در شهر کردنشین “سوروچ” در مرز سوریە کە قصد کمک رسانی به شهر مقاوم “کوبانی” را داشتند و بیش از ٣٠ کشتە و ١٠٠ مجروح برجای گذاشت ، اقدامی اگاهانه از سوی دولت و حزب “اک پارتی” به منظور اعلان جنگ علیە پ ک ک بود . طراحان و سازماندهندگان این طرح ریاکارانه “داعش”، پسرخواندە “اروغان” را نیز قاطی موضوع کردند.
_ اردوغان و داوداوغلو به شدت نگران انتخابات ١ نوامبر ماه ایندە در ترکیە هستند کە آرائ آنها بیشتر از گذشتە نیز کاهش یابد. ناامن کردن فضای آرام و سیاسی انتخابات، ایجاد بی تفاوتی و یا ترس و وحشت در میان رآی دهندگان، به نفع آنان و به ضرر مخالفین شان است.
_ اعلام ٣ روز عزای عمومی توسط دولت داوداغلو ، “اشک تمساح ریختن” برای قربانیانی است کە قاتلان را ناچار به ریاکاری و دغلبازی کردە است. این جنایات و دیگر جنایات اک پارتی و رهبران آن نباید هرگز فراموش و بخشیدە شوند.
_ جنگ اردوغان و داوداوغلو، تنها نبرد علیە مردم ترکیە، مردم زجرکشیدە و سرکوب شدە کورد ، جریانات چپ و سوسیالیست و جنبش کارگری در این کشور نیست. “اک پارتی” حزبی اسلامی ، با تمام ویژەگیهای یک حزب ارتجاعی، مذهبی و ضد آزادیخواهی و ضد سکولاریزم است. نبرد این حزب علیە جبهە عدالت طلب و انسان دوست، تنها به داخل ترکیە محدود نمی شود .بلکە بعنوان یک بازیگری منطقەای، امثال جمهوری اسلامی حاکم بر ایران و دولت عربستاب سعودی در منطقە اقدام و رفتار می نماید و حامی و پشتیبان گروەهای تروریست و ارتجاعی است .
_ بنا براین، مبارزە با دولت اسلامی ترکیە ، بخشی از مبارزە انقلابی و انترناسیونالیستی
همه نیروهای رزمنده، چپ و سوسیالیست ، طبقە کارگر ، مردم محروم و ستمدیده در داخل ترکیە ، کل منطقە و سراسر جهان علیە این پایگاه تروریسم و ارتجاع است. شکست “اک پارتی” و دولت اسلامی اردوغان_داوداغلو در انتخابات ١ نوامبر ماه ایندە پارلمان این کشور کە جنگ برای تصاحب اکثریت کرسی های آن را با کشتار و قتل عام آزادیخواهان و مردم بی دفاع و انساندوست در داخل ترکیە و کل منطقە به پیش می برد ، تنها یکی از جواب های شایستە به این جریان فاشیستی است .
١٠ اکتبر ٢٠١۵

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se