دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ , ۰۶:۴۸:۴۷ به وقت تهران
 
مجید آذری / مقالات
در همه جا دیوار برلین، دیوار سرمایه داری
پنج شنبه, ۲ام مهر, ۱۳۹۴

کمونیسم بنا به تعریف یعنی بر داشتن مرزها، یعنی از بین رفتن کشورها، یعنی برداشتن دیوارها بین مردم وهمه مردم در جهان، یعنی آزادی وبرابری همه انسانها.
در آلمان شرقی، کمونیست بورژوازی دیواری بطول ۱۴۰ کیلومتر بر قرار کرد تا انسانهایی که هزاران سال هم خون ، هم خانواده وهمشهری بودند را از هم جدا کند. یک زندانی  با دیوارهای بلند همراه با شکنجه واعمال شاقه. همه این جنایات را هم بنام کمونیست پیاده کردند. کمونیسم بورژوازی روسی-شرقی بناچاراز درون از هم پاشید، زیرا حتی نتوانست با معیارهای دمکراسی –بورژوازی غرب تاب وتحمل بیاورد.
بورژوازی غرب برای مبارزه با کمونیسم کارگری، کمونیسم بورژوازی روسی وجنایاتش علیه بشریت را بنام کمونیسم جا میزد و میکوبید . تئوریسنهای بورزوازی غرب رسما اعلام میکردند کمونیسم، سوسیالیسم وتئوری آزادی وبرابری انسانها در جامعه انسانی یعنی دیوار برلین، شکنجه، سانسور، زندان ،کشتار وبیحقوقی  همه جامعه.
کمونیسم بورژوازی شرق از درون از هم پاشید چون بشدت ضد انسانی بود. اما سرمایه داری غرب با تبلیغاتشان ،بورژوازی غرب ودمکراسی غربی را آلترناتیو برای “رهایی” انسان در دنیا جا زد. قرار شد بعد از فروپاشی بلوک شرق، مردم همه دنیا در صلح وصفا با هم زندگی کنند واز ستم وجنایت خبری نباشد.
دیوار اسراییل
دولت شبه مذهبی –فاشیست اسراییل دیواری طولانی تر از دیوار آلمان شرقی در مرزهای خود مستقر کرده ومانع رفت وآمد فلسطینیان به زادگاه، خانواده وهمنوعان خود میشود. سرمایه داری در باره این دیوار سکوت اختیار کرده ویا از آن حمایت میکنند. هیچ یک از رهبران بورژوازی غرب خواهان بر چیدن این دیوار نیست. گویا فقط دیوار برلین دیواری ضد انسانی بود ودیوار بورژوازی اسراییل دیوار انسانیت است.
دیوار در همه جا
در قرن ۲۱ نظام سرمایه داری در فکر دیوارهای مختلف برای جدا کردن انسانها است. قرار است بین مرز مکزیک وایالات متحتده دیوای به درازای ۳۵۰۰ کیلو متر احداث کنند تا انسانها در قاره آمریکا را بیش از پیش از هم جدا کنند.
کشورهای اروپایی با موج جنگ زدگان وگرسنگان کشورهای جهان سومی واسلام زده روبرو هستند واز هم اکنون با دیوارهای پلیسی وسیم خاردار مانع عبور انسانها از این مرزها شده اند وقرار است اگر این هجوم انسانی ادامه داشته باشد دیوارهایی برای جدایی انسانها نصب شود.
اگر در دهه های آخر قرن ۲۰ نظام سرمایه داری برای بقای استثمار وجنایتش احتیاج به تبلیغ بر اندازی دیوار برلین را داشت، این نظام پوسیده وضد انسانی در قرن ۲۱ خواهان دیوارهایی صدها بار دراز تر از دیوار برلین را در سر میپروراند.
بر داشتن دیوار ، مرز، کشور وجدایی انسانها فقط با نابودی نظام سرمایه داری میسر است. آزادی وبرابری همه انسانها در سراسر گیتی در گرو مبارزه بی امان مردم جهان وبر قراری نظام کمونیسم کارگری-آزادی وبرابری  در سراسر جهان است. نظام سرمایه داری نظامی ضد انسانی ونظامی با دیوار های بلند وبتنی بین انسانها است.

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se