جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ , ۱۱:۱۴:۰۸ به وقت تهران
 
اخبار و گزارشات
گزارش تظاهرات اعتراضی در میدان باستیل پاریس نسبت بە مرگ مشکوک شاهرخ زمانی
سه شنبه, ۳۱ام شهریور, ۱۳۹۴

farance

بنا بە فراخوان انجمن دفاع از زندزنیان سیاسی و عقیدتی درایران ، همبستگی سوسیالیستی باکارگران ایران، اتحاد بین الملل درحمایت از کارگان ایران و بالاخرە جمعیت کردهای مقیم فرانسە-پاریس روز یکشنبە بیستم سپتامبر٢٠١۵تظاهراتی ایستادە در میدان باستیل پاریس برپا شد. شرکت بیش از صد تن از مدافعان آزادی های اجتماعی و معترض بە نقض حقوق بشر در ایران ، درمیان آنها مبارزین پر پیشینە سیاسی، محققین و اساتید دانشگاهی، و نحلە های فکری آزادی خواه بەچشم می‌خورد، واین امر جلوەی خاصی بە این تظاهرات دادە بود، با توجە بە اینکە فراخوان، روز جمعە بطور محدود پخش شدە بود و امکان اطلاع آزادیخواهان بیشتری کم بودە است، این تجمع انبوه نشان از مسئولیت پذیری و عکس العمل بە موقع در برابر رویداد ها را نشان می‌دهد.  دراین تظاهرات دو ساعتە، درقطعنامەای کە رژیم حاکم بر ایران را مسئول مستقیم مرگ شاهرخ زمانی خواند، اشارە ای بە گسترش اعدامها درایران شد  کە اکنون درجهان رتبە اول را بەخود اختصاص دادەاست ،وتداوم حکومت دینی درایران راعامل اصلی این جنایتها دانست، بنا بر این سرنگونی جمهوری اسلامی را بعنوان شعار اعلام نمود. در طی مراسم تعداد زیادی اعلامیە کە بە همین مناسبت تهیە شدە بود بین مردمی کە جذب تظاهات شدە بودند و دربارە موضوع تظاهرات پرسش می‌کردند توضێع شد، شعارهائی کە در طول تظاهرات  بە زبان فرانسە طنین افکن بود، عبارت بودند از: – کارگرزندانی آزاد باید گرد — زندانی سیاسی آزاد باید گردد – دانشجوی زندانی آزاد باید گردد – زندانی (فمنیست) آزاد باید گردد. – معلم زندانی آزاد باید گردد–  اعدام را بس کنید– مرگ بر جمهوری اسلامی ایران–.
هم چنین در طول برنامە سرودهائی بە زبانهای اسپانیۆلی، فارسی، کردی و آذری و فرانسوی ازجملە سرود انتر ناسیونال بە فضای پرخروش این گردهم‌آئی وقار ویژەای بخشیدە بود. این مراسم کە از ساعت ١۶ روز یکشنبە شروع شدە بود در ساعت ١٨ بە پایان رسید.
انجمن دفاع از زندانیانسیاسی و عقیدتی در ایران
همبستگی سوسیالیست با کارگران ایران
اتحاد بین المملل در حمایت از کارگران ایران
جمعیت کردهای مقیم فرانسە

http://www.radioneda.de/2015/09/21/Paris150920.mp3

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se