چهارشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۶ , ۲۰:۰۴:۳۲ به وقت تهران
 
اردشیر نصرالە بیگی / مقالات
اردشیر نصراله بیگی: به یاد جانباختگان ٢۵ اردیبهشت ماه ۶٧ درسالگرد این فاجعه دردناک
سه شنبه, ۲۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۴

به یاد جانباختگان ٢۵ اردیبهشت ماه ۶٧ درسالگرد این فاجعه دردناک

دربعدازظهرروز٢۵ اردیبهشت ماه ١٣۶٧خورشیدی درساعات غروب ازطریق بیسیم باخبرشدیم که اردوگاه مرکزی کومه له دردره بوتی بمباران شیمیائی شده بیدرنگ باتماس باجمعی ازدوستان واشنایان درشهرک رانیه به همراه تعدادی اتومبیل بطرف محل حادثه شتابان براه افتاده درجاده ای خاکی وپرپیچ وخم به محل رسیدیم .بخش پزشکی کومه له با تیم های اضطراری درمدخل دره ورودبه اردوگاه مستقروبراوضاع وشرایط کنترل داشتند.
فضائی غریب ودردناک مشاهده میشد.صحنه هائی ازمرگ دلخراش اسیب دیده فراوان رفقائیکه درتلاش وجستجوی چادر به چادروگوشه وکناراردوگاهی پهناوردردره ای عمیق که چندین ارگان ازجمله رادیوصدای کومه له وصدای حزب کمونیست ایران وبخش فنی رادیوهاوواحدنظامی وحفاظتی اردوگاه گردان ٢۴ مهاباد مستقربودند.
درفاصله ای کوتاه تمام مردم زحمتکش وفداکاردرمنطقه به یاری کومه له برای انتقال به بیمارستان ودورنمودن از محل الوده به همراه تیمهای کمک رسانی کومه له دست به کارشدند تا جائیکه این تلاش جمعی شبانروزی وفشرده چندروزبطول انجامید.لازم به ذکراست که دراین فاجعه دردناک ٢٣رفیق ازبهترین و ٢٣ کمونیست خستگی ناپذیرازصفوف حزب کمونیست ایران وکومه له جان خودرافدای ازادی وسوسیالیسم نمودند وجمع زیادی نیزاسیبهای جدی ازجمله ریوی و قلبی و پوستی وتاثیرات روحی روانی دیگرجای خود دارد که بجاگذاشته است. این بمباران مرگبارشیمیائی ازجانب حکومت جنایتکاربعث عراق صورت گرفت. اسامی این رفقای جانباخته بدین قراراست.

١.اسماعیل مصطفی زاده

٢.احمد محمدی

٣.بایزید بیاض

۴.پرویز تاجوانچی

۵.حسین سیگاری

۶.سعید محمدی

٧.جلال پنجوینی

٨.فرشته رضائی

٩.عبدالله هوشیاریان

١٠.علی حسن محمدی(طهمورث)

١١.فرنگیس شاهوئی

١٢.کریم جنتی

١٣.کریم عبدالله پور

١۴.مریم مجنون( سعادت )

١۵.کمال رضانزاد

١۶.کیومرث مهاجر( جبار )

١٧.منوچهرمحمودیان ( مرتضی )

١٨.محمدرسولی خوش صفت

١٩.محمدعمرعلی

٢٠.ناصح مرذوخ

٢١.نادرقاضی زاده ( آزاد)

٢٢.وفاتوتونچی

٢٣.حامد مدرسی

یاد این جانباختگان واین ستارگان آسمان جنبش انقلابی وکمونیستی درایران وکردستان همیشه زنده وجاوید است.

اردشیر نصرالە بیگی

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se